Chráňme sa očkovaním

O očkovaní

Otázka očkovania je celospoločenskou témou najmä medzi vami, rodičmi. Informácie čerpáte z viacerých zdrojov, od známych, priateľov, lekárov, ako aj z internetu. V súčasnosti sa dostávate k protichodným informáciám o očkovaní. Dostupné sú nielen objektívne informácie zo strany odborníkov, ale aj názory osôb odmietajúcich očkovanie, zväčša neodborníkov, ktorí boli väčšinou sami v minulosti očkovaní.

O očkovaní

Očkovanie je téma dôležitá pre celú spoločnosť. Patrí medzi najvýznamnejšie a najúčinnejšie výdobytky modernej medicíny, jednoznačným dôkazom je fakt, že pred jeho zavedením boli infekčné choroby najčastejšou príčinou úmrtí. Nezaočkované dieťa nie je proti mnohým infekčným chorobám imúnne a je vystavené nielen vysokému riziku poškodenia zdravia, ale aj zdravotných problémov po prekonaní ochorenia.                 

Ak sú v súčasnosti k dispozícii účinné očkovacie látky, prečo hazardovať so zdravím detí odmietaním tejto účinnej prevencie?

Chápeme obavy niektorých rodičov z toho, ako dieťatko zvládne priebeh očkovania. Vedci, epidemiológovia a lekári majú však potrebné odborné vzdelanie i prax na to, aby vám poskytli starostlivosť a poradenstvo. V súčasnosti zaznamená­vame nárast odmietaní očkovania z rôznych osobných či názorových dôvodov rodičov. Vedie to k výskytu epidémii ochorení, proti ktorým je očkovanie účinné, a teda zbytočne nám chorejú neočkované deti.

Očkovanie na Slovensku

Očkovanie bolo na Slovensku zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia, odkedy sa do imunizačného programu zavádzali nové druhy očkovania. Od roku 1986 sa riadime jednotným Národným imunizačným programom. Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu sa na Slovensku podarilo vyhubiť detskú obrnu a eliminovať také závažné infekcie ako záškrt a tetanus detí a mladistvých. Výskyt ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa výrazne redukoval.

Rozlišujeme medzi povinným a dobrovoľným očkovaním

POVINNÉ OČKOVANIE

Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam. Tieto ochorenia môžu ohroziť zdravie detí a ani dnes ich nie je možné v niektorých prípadoch úspešne liečiť. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú v súlade s očkovacím kalendárom od tretieho mesiaca života.

Očkovanie v Slovenskej republike aktuálne plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku

Očkovanie na Slovensku

Názory odborníkov

Časté otázky

Infekcie, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, najviac ohrozujú deti najmladšej vekovej skupiny. Mávajú u nich ťažký priebeh, pretože ich imunitný systém ešte nie je schopný ubrániť sa mnohým infekciám. Je preto žiaduce, aby boli chránené protilátkami vytvorenými po očkovaní. Cieľom očkovania je dosiahnuť dlhodobú imunitu organizmu. Podanie vakcíny nevyvolá ochorenie, ale povzbudí imunitný systém dieťaťa, aby vytvoril ochranné protilátky proti ochoreniu.

Protilátky vytvorené v organizme po očkovaní spolu s ďalšími zložkami imunitného systému infekciu rozpoznajú a zničia. Dĺžka ochrany po očkovaní závisí od via­cerých faktorov (typ očkovacej látky, spôsob aplikácie, imunitný stav očkovaného). Dlhodobú ochranu je možné dosiahnuť podaním viacerých dávok vakcíny. Po podaní prvej dávky sa naštartuje odpoveď imunitného systému, ochrana pred infekciou je ešte nízka. Dostatočnú ochranu zaistí obvykle druhá a tretia dávka vakcíny. Posilňovacia, tzv. booster dávka, vyvoláva veľmi silnú odpoveď imunitného systé­mu a zabezpečuje dlhodobú ochranu organizmu.

Intervaly podávania jednotlivých druhov vakcín a počet dávok sa určujú tak, aby poskytovali čo najlep­šiu ochranu. Schéma očkovania pre povinné pravidelné očkovanie detí je určovaná každoročne očkova­cím kalendárom. V súčasnosti sa používajú kombinované vakcíny, vďaka čomu sa znížil počet vpichov a tým aj traumatizácia dieťaťa. Kvalita súčasných vakcín umožňuje podávať viaceré vakcíny naraz. Det­ský imunitný systém je po narodení schopný prijať viac ako miliardu antigénnych podnetov naraz, dnes deti v rámci povinného očkovania dostávajú približne iba 60 antigénov.

Priaznivá epidemiologická situácia viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom je návrat epidémií osýpok po 20 rokoch na naše územie, ktoré sme v roku 2018 a 2019 zaznamenali na východe Slovenska.

Očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane očkovaných, ale aj neočkovaných osôb, vďaka tzv. kolektívnej imunite. Čím viac ľudí je zaočkovaných – chránených proti infekčným ochoreniam, tým viac sa znižuje možnosť šírenia mikroorganizmov a vyvolania závažných infekčných ochorení. Pri poklese za­očkovanosti pod hranicu 95 %, ktorá je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity, sa začínajú vytvárať predpoklady pre šírenie ochorení v nezaočkovanej populácii a môže dôjsť ku vzniku epidémie. Od zavedenia očkovania sa na Slovensku celková zaočkovanosť detí proti ochoreniam v rámci povinného očkovania pohybovala výrazne nad 95% - pri väčšine ochorení dosahovala hranicu 98 % až 99 %. Vysoká zaočkovanosť zabezpečila, že na Slovensku bol eliminovaný až vyhubený výskyt niektorých infekčných chorôb.

V oblasti stratégie očkovania si každá krajina určuje sama, aký druh očkovania implementuje do svojho národného imunizačného programu. Presadzovanie povinného očkovania je jednou zo stratégií, ktoré mnohé krajiny prijali (Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Malta, Belgicko, Slovinsko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko) a v niektorých krajinách sa diskutuje o jeho dôležitosti. Dokonca v krajinách ako Francúzsko a Nemecko, v ktorých bol dlhé roky zavedený systém dobrovoľného očkovania, pristúpili k povinnej vakcinácii – napríklad proti osýpkam, a to z dôvodu rozsiahlych epidémií až úmrtí. V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné, sa epidémie infekčných ochorení vyskytujú vo väčšej miere.

Očkovanie v Slovenskej republike plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejné­ho zdravotníctva Slovenskej republiky, v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníc­tva v Slovenskej republike. Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam hradeným z verejného zdravotného poistenia. Očkovanie je v Slovenskej republike povinné už od jeho zavedenia: od roku 1951 - tuberkulóza (plošné očkovanie zrušené v roku 2012), od roku 1956 - čierny kašeľ, 1957 - detská obrna, 1958 - záškrt, tetanus, 1969 - osýpky, 1984 - ružienka, 1987 - mumps, 1998 - vírusová hepatitída typu B, 2000 - hemofilové invazívne nákazy, 2009 - pneumokokové invazívne ochorenia.

Tvorba ochranných protilátok proti danému ochoreniu závisí od imunity očkovanej osoby. Vakcíny možno považovať za vysoko účinné. Čím viac osôb v populácii je zaočkovaných, tým viac sa znižuje riziko vzniku a šírenia ochorenia. Preto je potrebné, aby všetky zdravé deti, ktoré nemajú zdravotnú kontraindikáciu na očkovanie, boli zaočkované. Očkovanie chráni celú spoločnosť, vrátane tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Infekčné ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, patria medzi vážne stavy ohrozujúce zdravie, životy a zanechávajúce trvalé následky. Ak sú v súčasnosti k dispozícii účinné očkovacie látky, prečo hazardovať so zdravím detí a odmietať účinnú prevenciu? Neočkované dieťa možno ochorenie prekoná, no je dobrovoľne vystavované vzniku vážnych zdravotných komplikácií, respektíve ohrozeniu života.

 • Informácie k benefitom a rizikám očkovania nájdete tu
 • Informácie k zloženiu vakcín nájdete tu

Očkovací kalendár

Očkovací kalendár je interaktívny, stačí si kliknúť na požadovaný „dosiahnutý vek“

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. , Vám prinášajú v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2020, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Dosiahnutý vek 2 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Dosiahnutý vek 4 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia - 2. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Dosiahnutý vek 10 mesiacov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia - 3. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Dosiahnutý vek 14 – 17 mesiacov

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 5. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Dosiahnutý vek 4 roky

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 5. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Pozn.: U detí narodených od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa očkovanie druhou dávkou trojzložkovej očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke vykoná v 11. roku života.

Dosiahnutý vek 5 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dosiahnutý vek 12 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 2. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dosiahnutý vek 30 rokov a viac

Záškrt, Tetanus

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov. Pri presiahnutí odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti.

Zvýšené riziko nákazy

 • Tuberkulóza

  Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne kontakty osôb s aktívnou formou tuberkulózy po trojmesačnej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva negatívny, ako aj u ďalších tuberkulín negatívnych osôb (deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov a deti v azylových zariadeniach, ktoré na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca, deti cestujúce na pobyt dlhší ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, deti z diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti a deti s drogovou závislosťou).

 • Chrípka

  Očkovanie proti chrípke je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od šiestich mesiacov života do 12 rokov, osoby 59-ročné a staršie, osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

 • Vírusová hepatitída typu B

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusovú hepatitídu typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti vírusovej hepatitíde typu B; novorodencov HBsAg pozitívnych matiek; osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby, ak neboli očkované pred dialýzou; osoby pripravené na transplantáciu orgánov; žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky; osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní; osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene; hemofilikov; diabetikov; osoby s cystickou fibrózou; intravenóznych narkomanov; homosexuálov; promiskuitné osoby.

 • Pneumokokové invazívne ochorenia

  Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je odporúčané pre osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou, osoby 59-ročné a staršie.

 • Tetanus

  Očkovanie proti tetanu je povinné pre osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní. Očkuje sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

 • Vírusová hepatitída typu A

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovou hepatitídou typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene a pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

 • Hemofilové invazívne nákazy

  Očkovanie proti hemofilovým invazívnym nákazám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

 • Meningokokové infekcie

  Očkovanie proti meningokokovým infekciám je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Očkovanie proti meningokokovým infekciám je odporúčané pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

 • Besnota

  Očkovanie proti besnote je povinné pre osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom.

 • HPV

  Očkovanie proti infekciám spôsobeným humánnymi papilomavírusmi sa odporúča pre dievčatá a chlapcov v 13. roku života.

PROFESIONÁLNE RIZIKO NÁKAZY

 • Tuberkulóza

  Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach, v čističkách odpadových vôd, pri ošetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou; osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou osôb alebo zvierat; príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri výkone služby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy a zamestnancov v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 • Chrípka

  Očkovanie proti chrípke je povinné pre rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.

 • Vírusová hepatitída typu A

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre zamestnancov laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy VHA; zamestnancov z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy VHA; osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd; osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby; príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; zamestnancov azylových zariadení a integračného strediska Ministerstva vnútra SR; príslušníkov Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; iných zamestnancov v riziku nákazy na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť; zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 • Vírusová hepatitída typu B

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy; učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy; príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy.

  Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a zamestnancov sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.

 • Besnota

  Očkovanie proti besnote je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty; zamestnancov asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy; šarhov.

  Očkovanie proti besnote je odporúčané pre veterinárnych lekárov.

 • Kliešťový zápal mozgu

  Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

  Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je odporúčané pre zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl; poľnohospodárskych zamestnancov; zememeračov; geológov; značkárov turistických chodníkov; zamestnancov horských chát a lanoviek; zamestnancov rekreačných zariadení; príslušníkov Policajného zboru a colníkov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Poznámka: Z dôvodu jednoduchšieho použitia Očkovacieho kalendára na rok 2020 v elektronickej forme uvádzame pojem dosiahnutý vek. Napríklad: dosiahnutý vek 4 roky znamená, že dieťa dovŕšilo 4 roky, ale je už v 5. roku života.

Informačné videá o možnosti očkovania pre deti prichádzajúce z Ukrajiny a žijúce na Slovensku

Informačné videá o možnosti očkovania pre deti prichádzajúce z Ukrajiny a žijúce na Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva SR Novinky

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil sériu krátkych informačných videí určených pre matky, ktoré so svojimi deťmi prišli na Slovensko a chcú pokračovať v očkovaní, prípadne očkovanie doplniť, ak deti nestihli dať zaočkovať pred odchodom z Ukrajiny.

Čítať viac

Očkovanie chráni proti smrteľným chorobám

Očkovanie chráni proti smrteľným chorobám

Očkovanie je najväčší objav modernej medicíny. Úprimne si to myslím.

Čítať viac

Očkovanie nespôsobuje cukrovku

Očkovanie nespôsobuje cukrovku

„Je dokázané, že vďaka očkovaniu vieme predísť mnohým závažným infekčným ochoreniam. Niektorí rodičia však ešte stále podliehajú šíreniu nepodložených tvrdení ....

Čítať viac

Kontakt

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Máte otázky? Napíšte nám.

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...